I Wiosna z Fizjoterapią

CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
REHABILITACJA W GERIATRII
Warszawa, 27 kwietnia 2007 r.

Podsumowanie

SKN Fizjoterapii było współorganizatorem I Wiosny z Fizjoterapią - Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w geriatrii, które odbyło się 27 kwietnia b.r. w Auli Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej. 


Sympozjum zgromadziło 460 uczestników czynnych i biernych, wśród których przeważali studenci fizjoterapii z uczelni z całej Polski - Akademii Medycznych, Akademii Wychowania Fizycznego i uczelni niepaństwowych. Gościliśmy również władze uczelni, kształcących na kierunku fizjoterapia oraz krajowych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i geriatrii. 

Sympozjum otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - dr n. med. Dariusz Białoszewski. Uczestników przywitali również w imieniu JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dr hab. med. Leszka Pączka - Rektor prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan, Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. med. Maciej Karolczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - mgr Marek Kiljański, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - dr n. med. Marek Krasuski. 

Moderatorami Sesji I Rehabilitacja w geriatrii byli: dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska (przewodnicząca), dr n. med. Marek Krasuski, prof. nadzw. dr hab. med. Artur Mamcarz i dr n. med. Piotr Majcher. 
W sesji tej zostały zaprezentowane 23 prace dotyczące różnych aspektów fizjoterapii u osób w wieku podeszłym - profilaktyki, aktywności ruchowej, zastosowania różnych form leczenia, rozwiązywania problemów, na jakie napotyka fizjoterapeuta w niektórych jednostkach chorobowych oraz aspektów kontaktu z osobami starszymi. Sesja została zakończona dyskusją na wybrane tematy, które szczególnie zainteresowały uczestników Sympozjum 
i członków Rady Naukowej. 

Moderatorami Sesji II Tematy wolne byli prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski (przewodniczący), prof. nadzw. dr hab. med. Joanna Juskowa, dr n. med. Piotr Majcher i dr n. med. Dariusz Białoszewski. 
W sesji tej zostało zaprezentowanych 8 prac dotyczących różnych dziedzin fizjoterapii. 

W Sesji III zaproszeni specjaliści w swoich dziedzinach przedstawili półgodzinne wykłady:

  • Specyfika rehabilitacji u osób w III okresie życia - doc. dr hab. med. Krystyna M. Księżopolska-Orłowska,
  • Psychologia wieku podeszłego w praktyce - prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka.

Szczególnie wykład prof. Kokoszki cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Sympozjum i wniósł dużo cennych informacji, przydatnych w kontakcie z osobami starszymi.

W czasie, kiedy uczestnicy Sympozjum słuchali z zainteresowaniem wykładów, poza Aulą toczyło się życie Organizatorów - praca w recepcji, drukowanie brakujących certyfikatów i podziękowań, liczenie punktów zdobytych przez poszczególne prace i w końcu druk dyplomów (który podniósł nieco ciśnienie krwi z powodu programu, który działał jak chciał, zamiast według życzenia użytkownika ;-) ). Komitet Organizacyjny stale wspierali członkowie Koła, zarówno ci doświadczeni już w organizacji kongresów, jak również ci uczący się
dopiero pracy w naszym zespole.

Po zakończeniu Sesji III nastąpiło rozdanie nagród i wyróżnień dla najlepszych prac. Były to:

  1. Rola rehabilitacji w zapobieganiu upadkom chorych na osteoporozę Emilia Lewczuk (SKN Fizjoterapii, Instytut Reumatologii w Warszawie),
  2. Urazowość i postępowanie fizjoterapeutyczne u żeglarzy biorących udział w regatach 32 America's Cup Cecylia Wierzbowska (Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu), Krzysztof Bieganowski (Uniwersytet Rzeszowski), Michał Hadała (University of Valencia, Spain), Nieves De Bernardo Tejedor (Universidad Cardenal Herdera, Valencia, Spain),
  3. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego a wiek podeszły - doniesienie wstępne Anna Słupik, Michał Dwornik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski (SKN Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji).

Wyróżnienia:

  • Usprawnianie ruchowe osób w podeszłym wieku przebywających w domu opieki społecznejKatarzyna Malik (Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii AM w Warszawie), Katarzyna Broczek (Klinika Geriatrii AM w Warszawie),
  • Próba oceny wpływu wieku, płci oraz stopnia zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na sprawność chorego po udarze niedokrwiennym mózgu - doniesienie wstępne Agnieszka Kwiatkowska, Anita Kruczyńska (SKN Cerebellum przy Klinice Neurologii II WL AM w Warszawie)
  • Występowanie zaburzeń snu i obniżonej jakości życia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - doniesienie wstępne Anna Słupik, Katarzyna Zięba, Emilia Lewczuk (SKN Fizjoterapii, Instytut Reumatologii w Warszawie)

Sympozjum uzyskało bardzo dobre opinie ze strony Rady Naukowej, przybyłych gości i uczestników zarówno od strony wartości naukowej, jak i od strony organizacyjnej. Nie byłoby to możliwe bez ogromnej pomocy i zaangażowania kolegów z Koła, którzy przygotowali prace i włączyli się w jego organizację, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Anna Słupik